Kuizi Fizika pjesa e katërt

Game description
Kuizi Fizika pjesa e katërt

Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi.rnrnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës.rnrnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa ekatert, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Njësia më e vogël e faradit, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, Madhësia konstante, ngarkesa elektrike, përcjellësi, potenciali, fushë vizive, kapacitet elektrik, kapacitet statik, potencial elektrik, Kondensatorët e rrafshët, bllok-kondensatorë, statik-kondensator, fletëza izoluese, kondensatorë i rregulltë, kondensatori, gota e Lajdenit, shishja e Lajdenit, shufra e Lajdenit, cilindri i Lajdenit, Qarqet elektrike, Materialet që e përçojnë dobët apo fare, përçues, izolatorë, kondensator, potenciale, trupat në natyrë, atomet, Elektriciteti negativ, Elektriciteti pozitiv, Elektriciteti neutral, qelqi, goma, ari, polivinili, argjendi, bakri, përcjellës të thjeshtë, izolant të thjeshtë, gjysmëpërcjellës, përcjellës dhe izolant i ndërlikuar, The smallest unit of ROHRWERK, minifarad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, constant size, electric charge, conductor, potential, visual field, electric capacity, static capacity, electric potential, capacitors flat, block-capacitors, static-capacitor, insulation sheet, the regular capacitors, condenser, Lajdenit cups, bottle Lajdenit, Lajdenit rod, cylinder Lajdenit, electrical circuits, materials that convey weak or no, conductors, insulators, capacitor, potential outdoor bodies, atoms, negative electricity, electricity positive, neutral electricity, glass, rubber, gold, polyvinyl, silver, copper, simple tracking, simple insulator, semiconductor, conductor and insulator complex,